Agendapunt 11 Voorstelnr. 82/119 □nderwerpStiens, 22 september 1982. benoeming leden commissie belast met het beheer en de exploitatie van het verzorgingstehuis "Skilhiem". Aan de gemeenteraad. Volgens artikel 2 van de verordening, regelende de samenstelling en bevoegd- heden van de commissie voor het beheer en de exploitatie van het verzorgings tehuis "Skilhiem" te Stiens bestaat de commissie uit: a. êên lid, benoemd uit en door het Collège van burgemeester en wethouders; b. twee leden, benoemd uit en door de gemeenteraad; c. twee leden, benoemd uit de gebruikers van het tehuis, door de gemeenteraad; d. tenminste zes en ten hoogste elf leden, benoemd uit de meerderjarige inwoners der gemeente, niet zijnde gebruikers van het verzorgingstehuis, door de gemeenteraad, daarbij rekening houdende met de in de gemeente Leeuwarderadeel levende maatschappelijke, godsdienstige en andere geestelijke stromingen. Wij hebben de gebruikers van het tehuis en de organisaties die bij de vorige benoeming zijn benaderd over de voordracht van de onder d. bedoelde leden, verzocht opnieuw kandidaten voor te dragen. De volgende voordrachten zijn ontvangen: 1. de onder c. bedoelde leden: mevrouw B. Geuten-de Vries de heer H. Oevering 2. de onder d. bedoelde leden: - Ned.Herv.Kerk te Stiens: mevrouw D. Hemrica-Broersma, Dr.W.Kokstrjitte 61 te Stiens; - Gereformeerde Kerk te Stiens: mevrouw G. Zondervan-van der Velde, Ljurk- strjitte 45 te Stiens; - Ned.Herv.Kerken overige dorpen: mevrouw A. Bijlsma-Sinnema, Aldlânsdyk 19 te Jelsum; - Gereformeerde Kerken overige dorpen: de heer P. Kingma, Lege Hearewei 64, Hijum; - Overige kerkgenootschappen in de gemeente: mevrouw M. Deelstra-Spoelder, Skrédyk 3 te Cornjum; - Niet kerkelijk aangeslotenende heer W. Visser, Wythûsterwei 27 te Stiens (N.B. Het Humanistisch Verbond is gevraagd 2 leden voor te dragen. Hieraan is tôt nu toe niet voldaan. Menziet uit naar een geschikte kandidaat); - Kruisverenigingmevrouw W. Keestra-Nieuwenhuis, Nylânsdyk 12 te Cornjum; - Vrouwenraad: mevrouw T.v.d.Burg-Faber, Boarnsylsterwei 11 te Jelsum en mevrouw T. Dijkstra-Nulder, Pim Mulierwei 4 te Stiens.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 85