Agendapunt 12 Voorstelnr. 82/120 OnderwerpStiens, 22 september 1982. aanwijzing leden Regioraad Aan de gemeenteraad. De leden van de Regioraad worden aangewezen voor een période van 4 jaar en treden tegelijk af op de dag waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt De Regioraad bestaat uit door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden waarvan het aantal afhankelijk is van het aantal inwoners, alsmede uit één door elk van de raden der deelnemende gemeenten op voordracht van het collège van burgemeester en wethouders uit dat collège aangewezen lid. Op grond van het aantal inwoners van deze gemeente dienen uit uw midden 2 leden te worden benoemd. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de afsprapk dat de regioraad in zijn politieke samenstelling zoveel mogelijk een afspiegeling dient te vormen van de politieke samenstelling van de gezamenlijke gemeenteraden en dat wat het dagelijks bestuur betreft een éénzijdige politieke samenstelling moet worden vermeden en er voor moet worden gezorgd, dat tenminste de helft van de in het dagelijks bestuur zitting hebbende leden uit wethouders bestaat. Op grond van het bepaalde in artikel 23 van de regeling eindigt eveneens op de dag waarop de raadsleden periodiek aftreden het voorzitterschapEr dient derhalve een voorzitter te worden benoemd. Deze wordt gekozen uit door de raden der deelnemende gemeenten aan te wijzen kandidaten. Tenslotte dienen leden te worden voorgedragen voor benoeming in de verschillende commissies. Over de samenstelling van de regioraad is overleg gevoerd door de kolleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Het verslag van deze bijeenkomst ligt bij de stukken voor u ter inzage. Tôt nu toe was deze gemeente in de regioraad vertegenwoordigd door 2 leden van de P.v.d.A. wethouder de Haan en de heer W. Visser) en één lid van het C.D.A. (de heer S. Jansma). Thans wordt gevraagd: één lid van de P.v.d.A., één lid van het C.D.A. en één van de F.N.P. Wij dragen u voor uit het midden van ons kollege te benoemen wethouder P. de Haan. Indien u hiermee kunt instemmen, dienen uit uw midden een lid behorende tôt de fraktie van het C.D.A. en een lid behorende tôt de fraktie van de F.N.P. te worden benoemd. Wij stellen u voor tôt de benoeming van deze leden over te gaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 89