□nderwerp benoeming leden kommissie Sociale Zaken en Gezondheidszorg Aan de gemeenteraad Stiens, 1 september 1982, Bij de instelling van de kommissie Sociale Zaken-en Gezondheidszorg is bepaald dat deze kommissie als volgt zal zijn samengesteld a. 2 leden van de gemeenteraad b. een vertegenwoordiger van de in de gemeente gevestigde huisartsen c. een vertegenwoordiger van de instelling voor maatschappelijk werk d. ten hoogste drie andere leden. vertegenwoordigende andere in de gemeente werkzaam zijnde instellingen of verenigingen op het gebied van de sociale- en gezondheidszorg. P.^de^Haa3®? hebben momenteel zitting mw. G. Visser en de heer H. Boersma en de heer Van de onder b t/m d genoemde personen en instellingen c.q. personen ziin voor de komende zittingsperiode de volgende aanbevelingen ontvangen: huisartsen: lid de heer J.G. Woudstra te Stiens plv.lid de heer J. Brouwer te Stiens Stichting maatschappelijk werk Noordwest- en midden Frieslandj lid: mevr. A. Groeneveld, maatschappelijk werksterj plv.lid: de heer J. Roosenstein. maatschappelijk werker. Prot.Chr.Stichting voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging te Hallum, lid: mevr. J. Corporaal-Steringamaatschappelijk werksterj plv.lid mevr. M. Jager. leidinggevende van de bejaardenverzorging - Stichting Gezinsverzorging Noord-West Friesland. lid: de heer N. Schotanus te Stiens plv.lid: mevr. J. Land-Cohen te Jelsum,- Prot.Chr.Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging te Hallum- zie onder maatschappelijk werkj Verzorgingstehuis Skilhiem.- lid: de heer W.L. Roemeling te Stiens plv.lid: mevr. M. Hiemstra,- Kruisvereniging "Stiens en Omstreken", lid: de heer A.J.H. Hermans te Stiens plv.lid: mevr. W. Keestra-Nieuwenhuis te Cornjum. Uit het vorenstaande moge u blijken, dat het aantal aanbevelingen groter is dan et onder c. en d genoemde aantal te benoemen vertegenwoordigers wij merken hierbij op. dat de vorige keer het maatschappelijk werk vertegen- woordigd was via de Stichting Maatschappelijk Werk Noord-West - en Midden Friesland Agendapunt 6. Voorstelnr. 82/ 104. verzorginî?SVerZOrglnÊ ProtChrStichtinÊ voor Maatschappelijk Werk en Gezins-

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 9