Voorts stellen wij u voor als kandidaat voor het voorzitterschap aan te wijzen de huidige voorzitter, de heer J.S. Brandsma, burgemeester van Leeuwarden. Voor wat betreft de benoeming van leden in de verschillende commissies is ons verzocht uw raad voor te stellen een aanbeveling te doen voor de benoeming van een vertegenwoordiger in de volgende commissies: a. Commissie gezondheidszorg b. Commissie sociale zaken en welzijnsaangelegenheden; c. Commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; d. Commissie vleeskeuringsdienst Friesland Noord. In deze commissies zijn benoembaar leden van de raad, de burgemeester en de gemeentesecretaris Momenteel heeft de heer H.A.J. Boersma zitting in de onder a- en b genoemde commissies en de burgemeester in de beide andere commissies. Wij stellen u voor, voor de benoeming in de hiervoor genoemde commissies opnieuw de heer H.A.J. Boersma en de burgemeester aan te bevelen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 90