Nr. 82/120 De raad van de gemeente Leeuwarderadeelj gelet op het bepaalde in de artikelen 6, 23 en 25 van de Regeling Regio Friesland-Noordj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september j.l., b e s 1 u i t 1. aan te wijzen tôt leden van de Regioraad; a. uit zijn midden, de heren Faber en S. Jansma, beide te Stiensj b. op voordracht van burgemeester en wethouders uit dat collège, de heer drs. P. de Flaan te Hijumj 2. aan te wijzen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Regio, de heer J.S. Brandsma, burgemeester van Leeuwardenj 3. voor te dragen als leden van de ingestelde kommissies: a. de kommissie gezondheidszorg, de heer H.A.J. Boersma te Stiensj b. de kommissie sociale zaken en welzijnsaangelegenheden, de heer H.A.J. Boersma te Stiensj c. de kommissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, de heer H. Boschma te Stiensj d. de kommissie vleeskeuringsdienst Friesland Noord, de heer H. Boschma te Stiens. mber 1982 "H. Boschma) ooi) Aldus besloten in de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 30-seetember 1982.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 91