Agendapunt 13 Voorstelnr. 82/121 □nderwerp Stiens, 24 september 1982. bouw berging in het buitengebied voorbereidings- besluit Aan de gemeenteraad De heer J. Huizinga, wonende aan de Iestdyk 2 te Hijum heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend ten behoeve van de bouw van een berging voor landbouwmachines en aardappelopslag op het erf bij zijn woning. □e aktiviteiten die de familie Huizinga ontplooit op agrarisch gebied leveren een onmisbaar gedeelte van hun inkomen op. Niet is het zo dat hun hoofdberoep in de agrarische sektor gelegen is. Tôt nu toe werden de landbouwmachines e.d. gedurende de wintermaanden bij een ander familielid onder dak gebracht en wel in Tzummarum. Thans was de familie in de gelegenheid het pand Iestdyk 2 te kopen dat vrijwel naast hun landerijen gelegen is. Zodoende kwam de wens naar voren, gelet ook op een meer efficiente bedrijfsvoering, op dit perceel een berging te bouwen. De bestaande regelingen voor bijgebouwen laten in de regel een totale oppervlakte van maximaal 48 m2 toe, uitzonderingen daargelaten. Het komt ons voor dat een differentiatie in het totnutoe gevoerde beleid aange- bracht kan worden. Vooralsnog kan onderscheid gemaakt worden in gebieden behorende bij de bebouwde kom en het buitengebied. •In het laatste gebied kunnen situaties voorkomen die een groter oppervlak aan bijgebouwen verdragen dan in de bebouwde kom. In het buitengebied komen globaal gezien naast bedrijfsbebouwing, burgerwoningen voor in de vorm van vrijstaande en dubbele woningen. In casu gaat het om een dubbele woning op een relatief vrij groot perceel. Omtrent een precieze maatvoering hebben wij ons nog niet beraden, echter komt die van de gewenste berging vooralsnog niet onaanvaardbaar voor. Wij stellen u voor konform het bij de stukken gevoegde ontwerp-besluit voor het betreffende perceel een voorbereidingsbesluit te nemen teneinde via de zogenaamde anticipatie-procedure (art. 19 wet ruimtelijke ordening en art. 50, lid 8, van de woningwet] medewerking aan de realisering van dit bouwplan te verlenen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 93