Nr. 82/121 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 1982j gelet op artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordeningj b e s 1 u i t te verklaren dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Iestdyk 2 te Finkum zoals nader op de bij dit besluit behorende tekening staat aangegeven. ooi) (H. Boschrr.-] Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 september 1982. A/ 7\ de "secrétariat de vnçirzitter,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 94