/V Stiens, 21 oktober 1982. Underwerp Riedsgearkomste Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 28e oktober 1982 bv te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op het gemeentehOs te Stiens en begjint om 19.30 oere, 0e boargemaster, H. Boschma Nr. fan de wurklist 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11 12. 13. 14. Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 30e septimber 1982. Ynkommen stikken en meidielings. Utstel oangeande it oanpassen fan de beleaning amtners boargerlike stân Utstel oangeande it jaan fan in namme oan de iepenbiere beuker- en legere skoalle yn d'Orient te Stiens. Utstel oangeande it ferkeapjen fan in stikje groun oan de hear I. Willemsma te Aide Leije. Utstel oangeande it berôpskrift fan de hear P. de Graaf te Stiens tsjin it wegerjen fan in boufergunning Utstel oangeande de ûntwerp-begrutting 1983 fan de mienskiplike himmeltsjinst It Bildt-Ljouwerteradiel Utstel oangeande it ferlienen fan forskotten ynsake de ferbettering fan 108 wenningwet-wenten fan de Wenningstifting Ljouwert-Ljouwer teradiel Utstel oangeande it wizigjen fan ferskate belêstingoarderings Utstel oangeande it beneamen fan leden kolleezje foar de ferliening fan bystân. Utstel oangeande it foarriedich fêststellen fan de jierrekken 1981 fan it fersoargingshûs Skilhiem te Stiens. Utstel oangeande it ferlienen fan meiwurking foar de bou fan in mienskipsromte by de iepenbiere beuker- en legere skoalle yn Koarnjum. (wurdt neistjûrd). Oanbieding begrutting 1983. Begruttingswizigings 82/122 82/123 82/124 82/125 82/126 82/127 82/128 82/129 82/130 82/131 82/132 □p de siktary lizze de stukken mei yngong fan de 25e oktober 1982 foar de leden fan de rie op besjen. WURKLIST Nr. fan it utstel 9,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1