/y UnderwerpStiens, 17 novimber 1982. Riedsgearkomste Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme dt de riedsgearkomste fan de 23e novimber 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehÛs te Stiens en begjint om 8.30 oere. De boargemaster, H. BOSCHMA Nr. fan de Nr. fan it wurklist utstel 1. Utstel oangeande it foarriedich fêststellen fan de kosten foar it iepenbier beukerûnderwiis oer 1981 en de fiifjierlikse fif- rekken oer 1976/1980. 82/133 2a. Utstel oangeande it foarderjen fan it bihâld fan de iepenbiere legere skoalle te Britsum. 82/134 A 2b. Utstel oangeande it foarderjen fan it bihâld fan de iepenbiere legereskoalle te Hijum. 82/134 B 3. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbesldt foar it bestimmingsplan Stiens Sddeast (bou tdnskuorke/hinnehok W. Hogerhuis)82/135 4. Utstel om it kolleezje fan boargemaster en wethâlders te machtigjen yn 1983 tidelike kasjildlieningen oan te gean. 82/136 5. Utstel om it kolleezje fan boargemaster en wethâlders te machtigjen it yn 1983 oertollige kasjild dt te setten. 82/137 6. Utstel om foar 1983 de rekkenkourant oerienkomst mei de Amro Bank langer oan te gean. 82/138 7. Utstel om foar 1983 de rekkenkourant oerienkomst mei de Bank voor Ned.Gemeenten langer oan te gean. 82/139 8. Utstel oangeande it fêststellen fan de oardering op it heffen en ynfoarderjen fan de offâlstoffenheffing en de himmelrjochten82/140 9. Begruttingswizigings Dp de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 19e novimber 1982 foar de leden fan de rie op besjen. WURKLIST

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1