Underwerp Riedsgearkomste Stiens, 9 desimber 1982 Oan de gemeenterie Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 16e desimber 1982 by te wenjen Oe gearkomste wurdt halden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 16.00 oere. De boargemaster, H.Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST 1Fêststelling fan de beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan de 28e oktober en de 23e novimber 1982 Nr. fan it utstel 2. Ynkommen stikken en meidielings 3. Utstel by in oanfraach fan it bestjûr fan de feriening foar Kristlik Underwiis te Britsum om meiwurking foar de oanskaf fan in ôfslutbere kast en in Jegro-connector foar de legere skoalle "de Foarikker" 82/143 82/144 4. Utstel oangeande it ferkeapjen fan in stikje groun oan de hear A.v.d.Kuur te Hijum 82/145 5. Utstel oangeande it ferkeapjen fan in stikje groun oan de hear A.L.Ruyne te Jelsum 82/146 Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn it bestjûr fan it Iepenbier Lichem Offalstoffenferwidering Fryslân 82/147 Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn it bestjûr fan it fersoargingstehûs "Skilhiem" te Stiens 82/148 Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn de kommisje romtlike oardering 82/149 Utstel oangeande it fêststellen fan de oardering, regel- jende de gearstallingwurkwize, taak en foech fan de sportkommisje 82/150 10. Utstel oangeande in technyske wiziging fan de oardering op it heffen en ynfoarderjen fan ûnreplik goed belêstings 82/151 S K Q F T 11. Utstel om oer te gean ta fêststelling fan: a. de begrutting 1983 fan it gemeentlik grounbedriuw b. de begrutting 1983 fan de tsjinst sportsaken c. de gemeentebegrutting 1983 12, Begruttingswizigings 82/152 □p de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 13e desimber 1982 foar de leden fan de rie op besjen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1