y Underwerp Riedsgearkomste Oan de gemeenterie Stiens, 20 jannewaris 1984 Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 26e jannewaris 1984 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11 12. 13. 14. 15. Beëdigjen fan de hear W.Visser te Stiens as riedslid. Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 22e desimber 1983 Ynkommen stikken en meidielings Utstel oangeande de fêststelling fan in spriedingsplan foar it iepenbier leger ûnderwiis Utstel oangeande it ferkeapjen fan in stik bougrûn oan mefr. H.Bak-den Os te Stiens yn it bestimmingsplan Hijum II Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar in part fan it bestimmingsplan butengebiet (bou ierpelberging J.Huizinga te Feinsum) Utstel oangeande it dtwreidzjen fan it parkeerferbod oan de Pyter Jurjensstrjitte te Stiens Utstel oangeande it oanfreegjen fan rykssteun foar de bou fan 19 aldereinwenten te Stiens troch de N.C.H.B. te Amsterdam Utstel oangeande it wizigjen fan de oardering regeljend de gearstalling en it foech fan de behearskommisje "Skilhiem" Utstel oangeande it ferlienen fan in bydrage yn de kosten fan oansluting fan 21 ûnrendabele perselen op it gasnet Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de oanskaf fan meganysk draeijende opbergkasten Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt oan it fersoargingshûs "Skilhiem" te Stiens foar de oanskaf fan in ierpelskilmasine Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn de Rie van Kommis- sarissen fan it N.V. Frigas te Ljouwert Utstel oangeande de prosedure ta it beneamen fan in direkteur fan gemeentewurken Begruttingswizigings Nr. fan it utstel 84/1 84/2 84/3 84/10 84/11 84/12 □p de siktary lizze leden fan de rie op de stikken mei yngong fan de 23e jannewaris 1984 foar de besjen De boargemaster, H.BOSCHMA. Nr. fan de wurklist WURK.LIST 9. 84/4 84/5 84/6 84/7 84/8 84/9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 1