□verige stukken: afschrift van het schrijven aan de Inspecteur van de Landinrichtings- dienst te Leeuwarden inzake 3e wegenbestek van de Ruilverkaveling Leeuwarderadeel schrijven van het bestuur van de Ver. voor Dorpsbelangen Jelsum/ Cornjum inzake klachten van dorpsgenoten over het zwembad schrijven van het bestuur van de Ver. voor Dorpsbelangen Jelsum/ Cornjum inzake buslijnen door Stiens. om aan een groot deel van de be- zwaren tegemoet te komen is de FRAM verzocht of het nog mogelijk is de lijn 73 (v.a. Oude Bildt- zijl) via de be- staande route te laten rijden. v.k.a. in handen ge- steld van de sportkommissie om advies. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester. J .Pv.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 10