Agendapunt: 3. Voorstelnr.84/16. □nderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling I.Z.A. Stiens, 10 februari 1984 Aan de gemeenteraad Van het Instituut ZiekteKostenvoorziening Ambtenaren (I.Z.A.) werd bij schrijven van 20 januari 1984 een voorstel ontvangen tôt wijziging van de gemeenschappelijke regeling ziektekosten- voorziening t.b.v. ambtenaren in dienst van de gemeenten in Friesland Het betreft hier een wijziging van artikel 17, 1e lid inzake de groepsindeling van de gemeenten voor de verkiezing van de leden van het bestuur. Deze gewijzigde groepsindeling is noodzakelijk i.v.m. de gemeen- telijke herindeling. Wij stellen u voor conform het voor u bij de raadsstukken ter inzage liggende ontwerp-besluit uw medewerking te verlenen aan een wijziging van de gemeenschappelijke regeling I.Z.A. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester J.P.v.d.KOOI. H.BOSCHMA.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 11