Nr. 84/16. De raad der gemeente Leeuwarderadeelj gezien het schrijven d.d. 28 september 1983 van het bestuur van het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (I.Z.A.) ten behoeve van het personeel in dienst der gemeenten in Friesland inzake wijzi- ging van de IZA-regeling Frieslandj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 1984; gelet op zijn besluit d.d. 26 januari 1968 tôt het aangaan van c.q. de toetreding tôt de IZA-regeling Friesland, en mede gelet op het be- paalde in artikel 32, 1e lid, dier regeling; besluit: de gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in de provincie Friesland als volgt te wijzigen: Artikel 1 Artikel 17, lid 1 wordt als volgt gelezen: 1Voor de verkiezing van leden van het bestuur worden de gemeenten verdeeld in groepen, namelijk: 1 gemeenten met minder dan 15.000 inwoners 2. gemeenten met 15.000 - 25.000 inwoners 3. gemeenten met 25.000 - - 50.000 inwoners 4. gemeenten met 50.000 - - 80.000 inwoners 5. gemeenten met 80.000 of meer inwoners Artikel 2 Oit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin de afkondiging in de Nederlandsche Staatscourant heeft plaatsgevonden in zim verca de sect-staris Aldus vastgesteld door de raad voornoemd •""■^-dering van--23""Tebruari 19Q4 orzitter, CH.Boschma]

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 12