Nr. 84/ 17. □e raad der gemeente Leeuwarderadeel overwegende, dat ingevolge het bepaalde in artikel 55 bis der Lager □nderwijswet 1920 jaarlijks voor 1 maart moet worden vastgesteld het bedrag dat per leerling voor de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in dat jaar beschikbaar wordt gesteld voor de in dat artikel bedoelde exploitatieuitgaven van die scholenj dat de openbare lagere scholen te Hijum en Britsum door het gering aantal leerlingen (respektievelijk 25sn .35V311op 16 januari j.l.) in bijzondere omstandigheden verkeren, tengevolge waarvan het voor die scholen geraamde bedrag per leerling van de kosten, bedoeld in het eerste lid van artikel 55 bis der Lager-Onderwijswet 1920, aanzienlijk afwijken van het bedrag dat voor de redelijke behoeften van een in normale omstandig heden verkerende school in deze gemeente redelijk is te achtenj Dat hierdoor zoals blijkt uit de bij dit besluit behorende bijlage, de exploitatie nadelig wordt beinvloed; dat het ten aanzien van genoemde scholen noodzakelijk moet worden geacht aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te verzoeken artikel 55 quater der Lager-Onderwijswet 1920 toe te passenj dat wat de overige openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente betreft voor het jaar 1984 derhalve de navolgende uitgaven in aanmerking komen voor de bepaling van het bedrag per leerling; - Instandhouding schoolgebouwen alsmede geringe dagelijkse reparaties f 27.789,- - Aanschaf schoolmeubelen - 78,- - Onderhoud schoolmeubelen - 353,- - Aanschaf en onderhoud schoolbehoeften - 51.332,- - Verlichting, verwarming en schoonhouden openbare scholen - 157.499,- - Schoolbibliotheken memorie - Ouderkommissies en medezeggenschapsraden - 1.986,- - Onderzoek/reiskosten sollicitanten - 200,- - Advertentiekosten - 750,- - Portokosten en overige kleine uitgaven schoolhoofden - 800,- - Kosten telefoonaansluitingen 1 .788,- Verhuur lokalen Subtotaal Totaal f 242.575,-- 1.000,-- 241.575,— dat er voor 1984 een gemiddeld aantal leerlingen van 459 1/3 wordt geraamd; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 1984; besluit:

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 14