- 2 - I. aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te verzoeken om toepassing van artikel 55 quater der Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien van de openbare lagere scholen te Hijum en Britsumj II. het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis, eerste lid van de Lager-Onderwijswet 1920 veor het openbaar lager onderwijs voor 1984 te bepalen op f 241 .575,— 459 1/3 525,93. Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 23 februari 1984. itter, de v. s. secr' Boschma ooi)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 16