Agendapunt 5. Voorstelnr. 84/18. OnderwerpStiens, 15 februari 1984. Vaststelling bedrag per leerling voor admini stratiekosten Aan de gemeenteraad Jaarlijks dient door uw raad te worden vastgesteld het bedrag per leerling, dat beschikbaar wordt gesteld voor administratiekosten bij het openbaar lager onderwijs. Dit bedrag dient te worden bepaald op tenminste het bedrag dat de Minister van Onderwijs en Wetenschappengehoord de Qnderwijsraadvoor het betreffende jaar heeft vastgesteld. Voor 1984 is dit bedrag voorlopig vastgesteld op f 38,75 [circulaire d.d. 7 oktober 1983, kenmerk C 830347/B0/SE 2214) Wij achten dit een alleszins redelijk bedrag en stellen uw raad daarom voor, het bedrag voor administratiekosten voor het openbaar lager onderwijs voor 1984 vast te stellen op f 38,75 per leerling. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J .P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 17