Nr. 64/18. De raad der gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 1984; overwegende, dat het bedrag voor administratiekosten voor 1964 door de minister van Onderwijs en Wetenschappen voorlopig is vastgesteld op f 38,75 per leerling; gelet op het bepaalde in artikel 101, lid 8 van de Lager Onderwijswet 1920; b e s 1 u i t het bedrag voor administratiekosten voor het openbaar lager onderwijs voor 1983 vast te stellen op f 38,75 per leerling; Aldus vastgesteld door de raad voornoemd, ering van 23 februari 1984. tter, Boschma) Qp 2^ FEB. 1984 1 exemplaar ter kennisneming gezonden aan: Bestuur van de Ver. voor Chr. Onderwijs te Stiens Idem. Britsum Inspekteur van het K.O. en L.O. in de inspektie Leeuwarden Hoofdinspekteur van het K.O. en L.O., Oude Ebbingastraat Bc te Groningen Afd. Financiën

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 18