1 I Agendapunt 6. Voorstelnr. 84-/19- OnderwerpStiens, 14 februari 1964. Wijziging statuten Stichting Studiefcinds Leeuwarderadeel Aan de gemeenteraad Bij besluit van 8 augustus 1963 heeft uw raad de "Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel" in het leven geroepen. □eze stichting heeft ten doel het verlenen van bijdragen in de kosten van het volgen van niet wettelijk verplicht onderwijs in de ruimste zin des woords. □eze bijdrage wordt verleend in de vorm van een renteloos voorschot. Oorspronkelijk was een jaarlijkse bijdrage mogelijk van maximaal f 600,-- per gegadigde, doch bij besluit van 26 oktober 1971 heeft uw raad besloten dit bedrag te verhogen tôt maximaal f 1.000,--. De laatste jaren kwamen er bij het bestuur van de "Stichting Studiefonds Leeuwar deradeel" steeds meer aanvragen binnen om renteloze voorschotten voor bijv. het volgen van een kursus o.i.d. Op grond van de bestaande statuten moeten dergelijke verzoeken echter worden afgewezen Het stichtingsbestuur heeft zich daarom tôt ons gewend met het verzoek enkele wijzigingen in de statuten aan te brengen, om het mogelijk te maken voortaan ook voor kursussen e.d. een bijdrage te verlenen. Voorts verdient het volgens genoemd bestuur aanbeveling enkele verouderde artikelen aan te passen. In de bestaande statuten zouden de volgende wijzigingen kunnen worden aangebracht: Artikel 2: De tekst van dit artikel zou kunnen worden gewijzigd in: "De Stichting heeft ten doel het verlenen van bijdragen in de kosten van het volgen van vervolgonderwijs/ kursussen in de ruimste zin des woords". Door deze wijziging worden de mogelijkheden tôt het verlenen van een bijdrage verruimd. Artikel 6: - Lid 1a wordt aangevuld met: "of die daaraan gelijk gesteld zijn". Door deze wijziging zal het in de toekomst ook mogelijk zijn aan mensen van een andere nationaliteit dan de nederlandse een bijdrage te verstrekken, zulks ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur denkt hierbij m.n. aan groepen als bijv. de Vietnamese bootvluchtelingen - Lid 1b zou kunnen worden gewijzigd in: "die zelf of - indien zij minderjarig zijn - wier ouders, voogden of verzorgers in de gemeente Leeuwarderadeel woonachtig zijn en die gedurende een half jaar aan het tijdstip van indiening van de aanvraag voorafgaand in de gemeente Leeuwarderadeel woonachtig zijn geweest". Homenteel geldt een termijn van twee jaar. Door deze termijn te wijzigen in een .half jaar, kunnen er meer mensen voor een eventuele bijdrage in aanmerking komen Hierbij is mede overwogen dat de bevolking niet meer zo honkvast als ten tijde van het opmaken van deze statuten is. - Voorts wordt nog voorgesteld het woord "uitgesproken" in lid 1d te laten vervallen, omdat moeilijk is aan te geven wat nu precies "uitgesproken geschiktheid" is. - 2 - I I

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 19