- 2 - Artikel 7: - Voorgesteld wordt in artikel c de woorden "ijver en gedrag" te schrappen omdat dit al blijkt uit het woord "vorderingen Tevens wordt voorgesteld het woord "toestemming" in lid d te wijzigen in "kennisgeving"hgt Dit omdat het bestuur te ver vindt gaan dat het vertrek uit de gemeente is gebondenaan de toestemming van het studiefonds. Artikel 8: Voorgesteld wordt artikel 8, lid 1 te wijzigen in: "Indien de beschikbare geld- middelen hiertoe aanleiding geven roept het bestuur tenminste twee maal per jaar in het openbaar gegadigden voor toekenning van een bijdrage op": In de praktijk gebeurt dit nu ook al en gebleken is dat daardoor meer mensen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van het studiefonds. Artikel 19: Tenslotte wordt nog voorgesteld artikel 19 als volgt te wijzigen: "1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. 2. Geschillen hierover wordt voorgelegd aan het kollege van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel" Het bestuur is ni. van mening dat in onvoorziene gevallen in eerste instantie het bestuur dient te beslissen. Wij zijn met het bestuur van de "Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel"van mening dat het aanbeveling verdient bovenstaande wijzigingen in de statuten van het studiefonds aan te brengen. Aangezien het aanbrengen van diverse wijzigingen in statuten de bruikbaarheid hiervan niet bevordert, stellen wij u voor de bij raadsbesluit van 8 augustus 1963 vastgestelde statuten met inbegrip van de wijziging van 28 oktober 1971 in te trekken en de statuten van de "Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel" opnieuw vast te stellen conform het voor u bij de raadsstukken ter inzage liggende ontwerp In dit ontwerp zijn de hierboven genoemde wijzigingen, alsmede de wijziging d.d. 28 oktober 1971 opgenomen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester, JPv d .Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 20