Nr. 84/19. De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d.14 februari 1904; b e s 1 u 1 t 1de bij raadsbesluit van 0 augustus 1963 vastgestelde statuten van de "Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel", gewijzigd bij besluit van 20 oktaber 1971, in te trekken. 2. de statuten van de "Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel" vast te stellen, zoals ze op de bij dit besluit behorende bijlage staan vermeld Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn vergadering van 23 februari 1984 £s, de vooîvitter, H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 21