Bijlage bij raadsbesluit nr. 84/ 19 van 23 februari 1984. Wijziging Statuten voor de Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel, gevestigd te Stiens. Artikel 1 Naam en zetel De stichting draagt de naam "Stichting Studiefonds Leeuwarderadeel" en is gevestigd te Stiens. Artikel 2. Doel De Stichting heeft ten doel het verlenen van bijdragen in de kosten van het volgen van vervolgonderwijs/kursussen in de ruimste zin des woords. Artikel 3. Middelen ter bereiken van het doel. 1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door jaarlijks aan één of meer gegadigden een bijdrage te verlenen van ten hoogste eenduizend gulden 1 .000, 2. In bijzondere gevallen kan de Stichting, met toestemming van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel een bijdrage tôt een hoger bedrag dan eenduizend gulden 1.000,--) verlenen. Artikel 4. Toekenning bijdragen. 1. De toekenning van een bijdrage geschiedt telkens voor één jaar, met dien verstande, dat als regel continuering der bijdrage voor de normale duur der opleiding in uitzicht wordt gesteld. 2. Aan dezelfde persoon wordt niet meer dan zevenmaal een bijdrage verleend. Artikel 5. Terugbetaling bijdragen. 1. De bijdragen worden verstrekt als renteloze voorschotten 2. Van terugvordering kan worden afgezien indien de financiële omstandigheden van de betrokkenen hiertoe aanleiding geven. Artikel 6. Wie in aanmerking komen. 1. Voor een bijdrage komen in aanmerking zij: a. die de nederlandse nationaliteit bezitten, of die daaraan gelijk gesteld zijn; b. die zelf of - indien zij minderjarig zijn - wier ouders, voogden of verzorgers in de gemeente Leeuwarderadeel woonachtig zijn en die gedurende een half jaar aan het tijdstip van indiening van de aanvraag voorafgaand in de gemeente Leeuwarderadeel woonachtig zijn geweest. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 22