- 2 - c. die zelf of wier ouders, voogden of verzorgers niet bij machte zijn de studie te bekostigen; d. die geschiktheid voor de voorgenomen studie bezitten. 2. Het bestuur beoordeelt of aan de in het eerste lid omschreven eisen wordt voldaan. Het is bevoegd in bijzondere gevallen van de daar onder b. vermelde eis ontheffing te verlenen. Artikel 7. Intrekking bijdragen Een bijdrage wordt ingetrokken of niet opnieuw verleend indien: a. de betrokkene uit anderen hoofde de beschikking krijgt of kan krijgen over middelen tôt het bekostigen van de studiej b. de financiële positie van de betrokkene of zijn ouders, voogden of verzorgers gunstiger blijkt te zijn dan aan het bestuur tijdens de verlening van de bijdrage bekend was; c. de betrokkene tekort schiet in vorderingen; d. de betrokkene of - indien hij minderjarig is - zijn ouders, voogden of verzorgers de gemeente Leeuwarderadeel zonder kennisgeving van het bestuur metterwoon verlaten Artikel 8 □proeping gegadigden 1Indien de beschikbare geldmiddelen hiertoe aanleiding geven roept het bestuur tenminste twee maal per jaar in het openbaar gegadigden voor toekenning van een bijdrage op. Behandeling tussentijds inkomende verzoeken 2. In bijzondere gevallen ter beoordelen van het bestuur kunnen ook tussentijds inkomende verzoeken om een bijdrage worden behandeld. □ver te leggen bescheiden. 3. Het bestuur bepaalt welke bescheiden bij een verzoek om toekenning van een bijdrage moeten worden overlegd. Artikel 9. Geldmiddelen 1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit: a. het bij haar totstandkoming afgezonderde kapitaal; b. subsidiën van de gemeente Leeuwarderadeel en anderen, bijdragen, schenkingen en dergelijke; c. terugbetaalde bijdragen; d. rente van eigen middelen. 2. De geldmiddelen mogen uitsluitend worden aangewend ter bereiking van het doel der stichting. - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 23