- 3 - Artikel 10. Bestuur 1. De Stichting wordt beheerd door een bestuur van zeven leden, samengesteld als volgt: a. twee leden van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel, geen wethouder zijnde; b. één lid van het collège van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; c. vier personen, woonachtig in de gemeente Leeuwarderadeel, die door opleiding en/of werkkring daarvoor geschikt worden geacht. Benoeming bestuursleden 2. De in het eerste lid sub a en c bedoelde bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraad van Leeuwarderadeel, het onder b bedoelde bestuurslid door het collège van Burgemeester en Wethouders dier gemeente. Artikel 11 Zittingsduur bestuursleden 1. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van vier jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar □ntslag bestuursleden. 2. De leden van het bestuur kunnen door het collège, dat hen benoemde, worden ontslagen indien daartoe naar het oordeel van dat collège dringende redenen bestaan Einde lidmaatschap 3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: a. door verloop van de tijd waarvoor het lid is benoemd, tenzij herbenoeming heeft plaatsgehad; b. door het metterwoon verlaten van de gemeente Leeuwarderadeel; c. door bedanken; d. door ontslag; e. ten aanzien van de in artikel 10 lid 1 sub a en b bedoelde personen door het verlies van het lidmaatschap van het collège, dat hen benoemde. Artikel 12. Vacatures Het bestuur geeft van het ontstaan van vacatures in zijn midden terstond kennis aan het tôt benoeming bevoegde collège. Artikel 13. Besluitvorming 1. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het quorum bedraagt vier. 2. Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. - 4 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 24