- 4 - Artikel 14. Dagelijks Bestuur. 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris-penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. 2. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van aile zaken waaromtrent het bestuur een besluit moet nemen en met de uitvoering der besluiten van het bestuur. Artikel 15. Leiding vergaderingen □e voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur. Hij wordt bij afwezigheid vervangen door de vice-voorzitter. Artikel 16. Vertegenwoordiging stichting. De voorzitter en de secretaris-penningmeester vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte. Artikel 17. Boekjaar. 1Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus tôt en met 31 juli daaraanvolgende Begroting, rekening en verslag. 2. Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 augustus de begroting voor het volgende boekjaar en vodr 1 oktober de rekening en het verslag over het afgelopen boekjaar vast Deze stukken worden binnen veertien dagen na de vaststelling aan de gemeenteraad van Leeuwarderadeel ter kennisneming toegezonden. Bij de rekening wordt overgelegd het verslag van de in het vierde lid bedoelde deskundige. Contrôle. 3. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel stellen regelen vast met betrekking tôt het geldelijk beheer en de boekhouding, alsmede omtrent de contrôle. 4. De contrôle wordt opgedragen aan een daartoe door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige en omvat ten minste het nazien der rekening. 5. Van elke contrôle wordt een verslag opgemaakt, dat aan Burgemeester en Wethouders wordt medegedeeld. Artikel 16. Verplichtingen penningmeester De penningmeester is verplicht aan Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel. alsmede aan de in artikel 17 lid 4 bedoelde deskundige zo dikwijls dit wordt gevor- derd inzake van kas, boekhouding en bescheiden te geven en, desgewenst ook schrif- telijk, de inlichtingen te verstrekken, die genoemd collège casu quo bedoelde deskundige nodig acht. - 5 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 25