I I Y - 5 - Artikel 19. Beslissing in onvoorziene gevallen. 1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. 2. Geschillen hierover worden voorgelegd aan het kollege van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel Artikel 20. Wijziging statuten, opheffing stichting In afwijking van het bepaalde in artikel 13 kan wijziging der statuten of opheffing der stichting slechts geschieden bij besluit van de Raad der gemeente Leeuwarderadeel. Artikel 21 Liquidatie 1. Bij opheffing geschiedt de liquidatie door het dagelijks bestuur. □e statuten blijven van kracht totdat de liquidatie is voltooid. Bestemming saldo. 2. Het na liquidatie overblijvende saldo wordt ter beschikking gesteld van de gemeente Leeuwarderadeel, die daaraan een bestemming geeft I

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 26