/y Nr. B4/20A. De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 1984; gelet op de artikelen 171 en 228 van de gemeentewetj b e s 1 u i t de helft van het op de bijbehorende tekening rood gearceerde perceel weiland, kadastraal bekend: gemeente Leeuwarden, sektie H, nr. 427, totaal groot 1.42.00 ha te verkopen aan de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente Lekkum-Miedum, p/a Buorren 87 te Lekkum voor de prijs van f 8.165,-- kosten koper en voorts onder de voorwaarde dat de verkoop niet doorgaat, indien de Kerkvoogdij geen toestemming tôt aankoop krijgt van het provinciaal adviesbureau N.H. Kerk te Leeuwarden. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn verg^dering van 23 februari 1984, H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 28