Nr. 04/2OB. De raad der gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 1904; gelet op de artikelen 171 en 220 van de gemeentewet; b e s 1 u i t het op de bijbehorende tekening rood gearceerde perceel weiland, kadastraal bekend: gemeente Leeuwarden, sektie H, nr. 590, groot 0.95.39 ha te verkopen aan mw. H. van Dijk-de Jong, Canterlânswei 10 te Miedum voor de prijs van 15.700,--, kosten koper. Aldu sloten door de raad ring van rnoemd ri 1904. tter, H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 32