Agendapunt: 7. Voorstelnr. 84/ 20. OnderwerpStiens, 14 februari 1984. Verkoop 3 percelen weiland te Leeuwarden. Aan de gemeenteraad Oe gemeente Leeuwarderadeel bezit drie in de gemeente Leeuwarden gelegen percelen weiland, kadastraal bekend: - gemeente Leeuwarden, sektie H, nr. 878, groot 3.34.00 ha, verpacht aan de heer M.T. van der Woudete Lekkum tegen een jaarlijkse pachtprijs van 886,--. - de gemeente Leeuwarden, sektie H, nr. 598, groot 0.95.39 ha, verkoop van top- en naweide aan de heer G. van Oijk te Miedum voor f 202,15 per jaar. - de gemeente Leeuwarden, sektie H. nr. 427, groot 1.42.00 ha, dit perceel is deels eigendom van de gemeente Leeuwarderadeel en deels eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente Lekkum-Miedum en de jaarlijkse opbrengst bedraagt voor Leeuwarderadeel f 200,--. Aangezien de gemeente Leeuwarderadeel geen direkt belang meer heeft bij de eigendom van genoemde percelen weiland, verdient het naar onze mening aanbeveling deze te verkopen aan de gebruikers, respektievelijk de mede-eigenaar Ook de kommissie Algemene Zaken is deze mening toegedaan. Wij hebben bovengenoemde percelen weiland door taxateur Hooghiemster te Grouw laten taxeren en ze tegen de in de taxatierapporten genoemde prijzen aan de gebruikers c.q. de mede-eigenaar aangeboden. Deze zijn bereid tôt aankoop over te gaan tegen de in de taxatierapporten genoemde prij zen Wij stellen u voor tôt verkoop te besluiten overeenkomstig de bij de raadsstukken ter inzage liggende ontwerp-besluiten De omtrent deze aangelegenheid gevoerde korrespondentie ligt eveneens voor u bij de raadsstukken ter inzage. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 35