Nr. 84/20C De raad der gsmeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 1984; gelet op de artikelen 171 en 228 van de gemeentewet; b e s 1 u i t: het op de bijbehorende tekening rood gearceerde perceel weiland, kadastraal bekend: gemeente Leeuwarden, sektie H, nr. 878, groot. 3.34.00 ha te verkopen aan de heer M.T. van der Woude, Buorren 5 te Lekkum voor de prijs van 26.720,kosten koper. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn vergadering van 23 februari 1984.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 36