Voorstelnr. 84/22. □nderwerpStiens, 7 februari 1984. voorbereidingsbesluit □ude Leije (gedeeltelijk) Aan de gemeenteraad De heer F. Dijkstra te Oude Leije heeft bij ons een aanvraag om vergunning ingediend ten behoeve van de bouw van een garage annex hobbyruimte bij zijn woning aan de Arjen Roelswei 16. Het geldende bestemmingsplan geeft aan dat de grand ter plaatse de bestemming "agrarisch gebied zonder bebouwing" heeft. Realisering van het bouwplan is op basis van die bestemming derhalve niet toegestaan. In het onlangs nieuw vastgestelde bestemmingsplan is aan dit perceel een woonbestemming gegeven. De plaats evenwel waar de heer Dijkstra de garage geprojekteerd heeft, heeft volgens de bestemmingsplankaart de bestemming "tuinen". Planologisch gezien bestaan er ons inziens geen bezwaren het kaartbeeld zo te veranderen dat de plek waar de heer Dijkstra de garage wenst te bouwen de bestemming "erf (te bebouwen met bijgebouwenkrijgt. Wij stellen u voor een voorbereidingsbesluit voor het betreffende perceel te nemen zodat de gevraagde bouwvergunning via de art. 19/508-procedure verleend kan worden. Het bouwplan alsmede het ontwerp-raadsbesluit met de daarbij behorende tekening liggen voor u op de gebruikelijke wijze en plaats ter inzage. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma I I I Agendapunt 9.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 41