fi/ Nr. 84/22. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 1984; gelet op artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening; b e s 1 u i t te verklaren dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Arjen Roelswei 16 te Oude Leije zoals dat nader op de bij dit besluit behorende tekening staat aangegeven. Aldus besloten in de openbare vergadering wan 23 fe^ptrarî>1984 Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 42