Agendapunt1 0. Voorstelnr. 84/23. Onderwerp: Stiens, 13 februari 1984. 20e serie wijzigingen bouwverordening Aan de gemeenteraad Bij de ter inzage liggende stukken treft u in de gebruikelijke vorm een uitgave aan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, welke de 20e serie wijzigingen van de (model)bouwverordening, betreft. Naast het bericht aan de leden staan in het boekwerkje nog een drietal bijlagen opgenomen In bijlage I wordt een uitvoerige motivering gegeven van de wijzigingsvoorstellen In bijlage II is de wijziging van de bouwverordening opgenomen in de vorm van een ontwerp-raadsbesluitIn bijlage III tenslotte zijn de wijzigingen opgenomen die dienen te worden aangebracht in het bij de verordening behorende deel "Toelichting" Onderstaand wordt in het kort aangegeven waarom de bouwverordening aanpassing behoeft In de eerste plaats betreft dit een aantal rechterlijke uitspraken. Enerzijds dienen enkele artikelen te worden aangepast willen ze het doel dienen waarvoor zij in het leven zijn geroepen, anderzijds kunnen een aantal artikelen worden geschrapt omdat daaraan geen praktische betekenis meer wordt toegeschreven In de tweede plaats dienen een aantal artikelen te worden vernieuwd als gevolg van het in werking treden van het Besluit geluidwering gebouwen. In de derde plaats wordt voorgesteld een aantal artikelen te wijzigen waarmee beoogd wordt de procédure van het verlenen van bouwvergunning ten behoeve van de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens te vereenvoudigen In de vierde plaats tenslotte hebben de overige voorstellen betrekking op modernisering en vereenvoudiging van de voorschriften inzake trappen, hellingbanen en liften, door zoveel mogelijk te verwijzen naar de nieuwe NEN-normen die over deze onderwerpen zijn verschenen. Wij stellen u voor tôt wijziging van de bouwverordening te besluiten overeenkomstig het bij de stukken ter inzage liggende [in de bijlagen vermelde) ontwerp-besluit Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester, J .P.v.d.Kooi H. Boschma V

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 45