Agendapunt 11. Voorstelnr. 84/24. OnderwerpStiens, 14 februari 1984. Gemeentelijke belastingen m.b.t. gemeentelijke herindeling per 01-01-1984. Aan de gemeenteraad Per 1 januari 1984 heeft de herindeling van de gemeenten in de provincie Friesland zich voltrokken. Door deze herindeling werd o.a. het gedeelte van het dorp Oude Leije, tôt dan gelegen in de gemeente Ferwerderadeel, toegevoegd aan het grondgebied van onze gemeente, zodat het dorp nu in zijn geheel binnen de grenzen van onze gemeente is komen te liggen. Tevens werden er met de gemeente Het Bildt enige stukjes grond nabij de weg Stiens-Vrouwbuurt geruild. Deze herindeling werd verordend bij de Wet van B juli 1983 tôt gemeentelijke herindeling van Friesland, Stbl. 325. Bij deze wet werden onder een apart hoofdstuk regelen opgenomen m.b.t. de rechtskracht van de voorschriften en de uitoefening van bevoegdheden □aarbij werd onder andere bepaald dat de op de dag, voorafgaande aan de datum van herindeling, voor een overgaand gebied geldende gemeentelijke voorschriften gedurende twee jaren na die datum voor dat gebied hun rechtskracht behouden, voor zover het bevoegde gezag van de gemeente waaraan dat gebied is toegevoegd, deze voorschriften niet eerder vervallen verklaart. Toch is het van belang, gelet op de rechtsgelijkheid voor aile inwoners van de gemeente, dat voor het hele gebied gelijkluidende verordeningen van toepassing zijn. Wij stellen u daarom voor de van toepassing zijnde belastingverordeningen van de gemeenten Het Bildt en Ferwerderadeel per 1 januari 1984 als vervallen te verklaren en de belastingverordeningen van onze gemeente met ingang van die datum voor de genoemde gebieden van toepassing te verklaren. Deze handelswijze heeft voor de inwoners van het toegevoegde deel van Oude Leije als bijkomend voordeel, dat zij met ingang van 1 januari 1984 in totaliteit minder aan belastingen behoeft op te brengen, omdat de belastingdruk in onze gemeente ten opzichte van die in de gemeente Ferwerderadeel ongeveer 40% lager ligt Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.Pv.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 47