Nr. 84/24. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; overwegende, dat bij Wet van B juli 1983 (Staatsblad 325) is vastgesteld een herziening van de gemeentelijke indeling van de provincie Friesland; dat in verband met daaruit voortvloeiende wijzigingen voor het gebied van de gemeente Leeuwarderadeel moet worden voorzien in de belastingheffing voor de van de gemeenten Het Bildt en Ferwerderadeel naar de gemeente Leeuwarderadeel overgaande gebieden; dat het wenselijk wordt geacht te komen tôt een uniforme belastingheffing voor het totale grondgebied van de gemeente Leeuwarderadeel na de herindeling; dat daartoe alleen kan worden gekomen door het geldend verklaren van de belastingen van de gemeente Leeuwarderadeel voor de overgaande gebieden; dat alsdan de op de dag, voorafgaande aan de datum van de herindeling, voor de overgaande gebieden van Het Bildt en Ferwerderadeel van kracht zijnde belasting- verordeningen vervallen moeten worden verklaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 1984; gelet op de artikelen 3 en 5 van de Wet tôt gemeentelijke herindeling van Friesland; b e s 1 u i t: vast te stellen de navolgende: "VERORDENING INZAKE DE REGELING VAN DE BELASTINGHEFFING VOOR DE PER 1 JANUARI 1984 NAAR DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL OVERGAANDE GEBIEDEN VAN DE GEMEENTEN HET BILDT EN FERWER DERADEEL". Artikel 1 Net ingang van het belastingjaar 1984 vervallen de op de dag, voorafgaande aan de datum van de herindeling (i.c. 31 december 1983), voor de naar de gemeente Leeuwarderadeel overgaande gebieden van de gemeenten Het Bildt en Ferwerderadeel geldende gemeentelijke voorschriften met betrekking tôt de heffing en invordering van belastingen, rechten en leges op grond van de artikelen 269 t/m 279 van de gemeentewetartikel B2 van de Afvalstoffenwet en artikel 24 van de Drank- en Horecawet, een en ander met dien verstande, dat de eerder genoemde voorschriften voor zover deze betrekking hebben op de heffing en invordering van rechten en leges voor éénmalige diensten van kracht blijven tôt het tijdstip van in werking treding van deze verordening. Artikel 2. Met ingang van het belastingjaar 1984 en voor de heffing van rechten en leges voor incidentele diensten met ingang van het tijdstip van in werking treding van deze verordening, worden de navolgende gemeentelijke voorschriften van de gemeente Leeuwarderadeel geldend verklaard voor de per 1 januari 1984 naar de gemeente Het Bildt overgaande gebieden van de gemeente Het Bildt en Ferwerderadeel; - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 49