- 2 - Wethouder van Rijn zegt dat H. en A. inderdaad niet rechtstreeks in de verkeers- plancie. vertegenwoordigd is en dat Dorpsbelang Stiens deze zaak naar Handel en Ambacht terug had dienen te koppelen. De heer Jansma zegt de brief van Handel en Ambacht bevreemdend te vinden en dat zijn fraktie deze unfair vindtj men had eerst wel eens kontakt met het gemeente- bestuur op kunnen nemen. De voorzitter merkt naar aanleiding hiervan op dat er in het algemeen nogal eens problemen zijn met de terugkoppeling naar de achterban. Konform de door het kollege voorgestelde behandeling wordt besloten. 4Vaststelling spreidingsplan I 3/2 008 m. Door de heren Visser, Faber, Boersma, van Iperen en wethouder de Haan wordt over dit punt het woord gevoerd. De heer Visser zegt het een goed voorstel te vinden. Hij zegt het voorts een onzindelijke manier van werken te vinden nu bij het kabinet de bezuinigingen voorop staan en de eis tôt vaststelling van een spreidingsplan over te gaan, voortvloeit uit een regeling welke nog in het parlement behandeld moet worden. Hij vindt dat plattelandssituaties anders liggen dan stadssituaties en dat, nu de regeling daarin geen onderscheid maakt, problemen zullen rijzen bij de kleine dorpen. In dat verband noemt hij de situatie in Britsum. De heren Faber en Boersma zeggen de situatie rond de kleine scholen zorgelijk te vinden en dat met het platteland geen rekening gehouden wordt. Beide achten het ook jammer dat de beide onderwijsrichtingen in Hijum elkaar niet hebben kunnen vinden; op die manier was er wellicht nog wel wat te redden geweest Wethouder de Haan trekt de konklusie dat de raad akkoord kan gaan met het voorstel. Met betrekking tôt Britsum merkt hij op dat de bouwstop naar aanleiding lawaaioverlast als gevolg van de vliegbasis Leeuwarden is opgeheven Hij zegt danook goede hoop voor Britsum voor een ontheffing te hebben. In tweede instantie zegt de heer Visser het ook spijtig te vinden dat samenwerking niet tôt de mogelijkheden bleek te horen Konform het voorstel en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. Verkoop bouwterrein te Hijum. I 3/2 155 m. Door de heer Teitsma en wethouder van Rijn wordt over dit punt het woord gevoerd. Naar aanleiding van een vraag van de heer Teitsma zegt wethouder van Rijn dat verkoop van bouwterreinen in zijn algemeenheid in de kommissie Algemene Zaken aan de orde zalworden gesteld. Konform het voorstel en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. 5Voorbereidingsbesluit buitengebied Cperceel nabij Finkum) I 3/2 156 m. Door de heer van Iperen wordt naar aanleiding hiervan een opmerking gemaakt. Konform het voorstel en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. 7. Parkeerverbod Pyter Jurjensstrjitte I 3/2 159 m. Door de heren Damstra, van Iperen en wethouder van Rijn wordt over dit punt het woord gevoerd. De heer Damstra zegt het advies van de politie tweeslachtig te vinden: de eerste keer zag men het nut van een parkeerverbod niet zitten en nu wel. Dok vraagt hij zich af wat de bewoners willen. Hij zegt dat zijn fraktie ook dit maal konform het advies van de politie te zullen stemmen. - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 4