v - 2 - a. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 23 november 1982, nr. 82/140, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1983, nr. 30, vastgestelde "Verordening op de heffing en de invordering van de Afvalstoffenheffing en de Reinigingsrechten" (sedert gewijzigd): b. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 28 oktober 1982, nr. 82/129c, geedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 december 1982, nr. 13, vastgestelde "Verordening op de heffing van Rioolrechten" c. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 27 oktober 1983, nr. 83/120, vastgestelde "Verordening op de heffing van Onroerend-goedbelastingen" sedert gewijzigdj d. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 24 februari 1977, nr. 77/31, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 april 1977, nr. 87, vastgestelde "Verordening op de heffing en invordering van een Woonforensenbelasting in de gemeente Leeuwarderadeel" (sedert gewijzigd]j e. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 28 oktober 1982, nr. 82/129b, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 december 1982, nr. 13, vastgestelde "Verordening op de heffing en invordering van Leges ter sekretarie en Rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Leeuwarderadeel" (sedert gewijzigd)j f. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 28 september 1972, nr. 72/74, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 december 1972, nr. 1, vastgestelde "Verordening op de heffing en invordering van Precariorechten" (sedert gewijzigd); g. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 27 november 1987, nr. 67/91, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1968, nr. 12, vastgestelde "Verordening op de Drank- en Horecabelasting" h. de bij besluit van de raad van Leeuwarderadeel van 30 augustus 1979, nr. 79/118, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 1979, nr. 12, vastgestelde "Verordening opde heffing en invordering van een Belasting op Honden" (sedert gewijzigd) Artikel 3. De bekendmaking van deze verordening geschiedt door afkondiging op de in de gemeente Leeuwarderadeel gebruikelijke wijze. De afkondiging geschiedt door openbare kennisgeving van nederlegging van de verordening, ter lezing voor een ieder, gedurende drie maanden, op de gemeentesekretarie Artikel 4. Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die, waarop zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 is afgekondigd. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel op 23 februari 1984. icretaris. le vobrzitter, .d .Kooi (H. Boschma) 2 4 FEB. 198*t een afschrift van dit besluit gezonden aan het kollege van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 50