- 2 - □m zoveel mogelijk te voorkomen, dat voor de afschrijving van gemeentelijke belastingen verschillende kriteria worden gehanteerd, hebben wij besloten de uitgangspunten toe te passen, welke de Rijksbelastingdienst bij de beoordeling van onder meer verzeeken om afschrijving van o.g.b. aanhoudt Echter, op het punt van het vermogen willen wij afwijken van de genoemde dienst. De belastingdienst kan voor personen van 65 jaar en ouder een vermogen van f 9.200,-- voor echtparen en f 4.600,-- voor alleenstaanden buiten beschouwing laten Wij hebben voor een "bescheiden vermogen" aansluiting willen zoeken bij de richt- lijnen voor de bijstandsverlening Dit betekent, dat wij een vermogen van 15.200,-- voor een gezin en 7.600,-- voor een alleenstaande buiten beschouwing zullen gaan laten. Wel zal overeenkomstig de Algemene Bijstandswet bij de bepaling van het vermogen rekening worden gehouden met spaargelden van minderjarige kinderen Bij de vraag of iemand voor afschrijving in aanmerking komt, speelt uiteraard het inkomen degrootste roi. Het begrip inkomen dient ruim te worden uitgelegd, zoals blijkt uit de "brochures welke wij voor u bij de stukken ter inzage hebben gelegd. Bij navraag bij de Rijksbelastingdienst is ons gebleken, dat deze dienst voor de bepaling van het inkomen de éénmalige uitkering voor mensen met de laagste inkomens welke de laatste jaren wordt toegekend, buiten beschouwing willen laten. Daar wij ons - zoals gesteld - zoveel mogelijk aan de uitgangspunten van die dienst willen conformeren, zullen ook wij deze éénmalige uitkeringen bij het bepalen van het inkomen buiten beschouwing laten. Wij zijn ons er van bewust, dat dit tôt onbillijkheden kan leiden met betrekking tôt personen of gezinnen, die net niet voor zo'n uitkering in aanmerking zijn gekomen. Bij de beoordeling van de verzoeken om afschrijving zullen wij dit in onze beschouwingen betrekken. Hoewel voor elk geval met de van belang zijnde persoonlijke en financiële omstandig heden in beginsel rekening moet worden gehouden, moet ook - om een zoveel mogelijk gelijke behandeling te bereiken - voor de kosten van levensonderhoud wel met vaste bedragen worden gewerkt. Hiervoor worden thans de volgende maandbedragen gehanteerd: - gezin of andere samenlevingsvormen f 1.320,-- - één oudergezin 1-165,-- - alleenstaande met eigen huishouding 860,-- Voor kinderen, die volledig ten laste van de ouder(s) komen, worden de volgende maandbedragen in aanmerking genomen: 0 t/m 5 jaar f 100,-- 6 t/m 12 jaar 150,-- 13 t/m 15 jaar 200, 16 jaar en ouder 250,-- □e hierboven genoemde bedragen, betrekking hebbend op het levensonderhoud, zullen worden aangepast, zodra de Rijksbelastingdienst haar maandbedragen herziet Naast de bovengenoemde normen voor het levensonderhoud wordt binnen zekere grenzen nog rekening gehouden met uitgaven, zoals: - zuivere huur Cexclusief verwarmings- en servicekostenj - hypotheekrente eigen woning: - premies voor ziektekostenverzekeringenj - bijzondere kosten in verband met ziekte en/of invaliditeit Wij zullen bij het beoordelen met betrekking tôt wat van het inkomen en het vermogen dient te worden meegenomen ons zoveel mogelijk richten op hetgeen in deze voor de bijstandsverlening geldt. - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 52