- 3 - Wij zijn van plan de belastingschuldigen voor de o.g.b., de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de hondenbelasting over de mogelijkheid tôt afschrijving kwijtscheldingte informeren door middel van een artikeltje in de Stienser Omroeper. In dit artikeltje kan dan worden vermeld, dat er voor mensen, die denken voor de- ze mogelijkheid in aanmerking te kunnen komen, een brochure bij het gemeentehuis kan worden aangevraagd of bij de afdeling sociale zaken kan worden afgehaald. De tekst van deze nog te ontwerpen brochure zal zoveel mogelijk aan gaan sluiten bij de informatie welke de Rijksbelastingdienst verstrekt. Tevens zal worden bekeken of het mogelijk is de belastingschuldigen door middel van een bijsluiter bij het aanslagbiljet te attenderen op de mogelijkheid tôt afschrijving. Om te kunnen beoordelen of iemand voor afschrijving van belasting in aanmerking komt, dienen wij te beschikken over diverse gegevens. Deze kunnen het beste door middel van een formulier worden ingewonnen. Ook voor de opzet van dit formulier willen wij aansluiting zoeken bij het formulier, dat de Rijksbelastingdienst aan verzoekers om afschrijving stuurt. Hierdoor kan een belastingplichtige in feite volstaan met het eenmaal invullen van een formulier voor het vragen van afschrijving van betaling van de belastingen, waarop de gemeente zelfstandig afschrijving kan verlenen, en de onroerend goedbelastingen waarop de Rijksbelastingdienst afschrijving kan verlenen. De belastingschuldige kan het formulier, dat hij voor de gemeente heeft ingevuld namelijk vrijwel geheel overschrijven voor zijn verzoek aan meergenoemde dienst. Komt een belastingschuldige voor gedeeltelijke afschrijving in aanmerking, dan doet zich een komplicerende factor voor, indien ook de Rijksbelastingdienst op een verzoek om afschrijving van o.g.b. moet beslissen. Het is ondoenlijk telkens overleg met die dienst te plegen over wat zij zal gaan doen. Dit zou ons voornemen om verzoeken snel af te handelen ondergraven. Wij zullen in die gevallen als volgt handelen. Blijkt bij de behandeling van een verzoek dat een belastingschuldige voor gedeeltelijke afschrijving van de afvalstoffenheffingde rioolrechten en de hondenbelasting in aanmerking komt, dan zal tevens worden beoordeeld of hij/zij ook afschrijving van de o.g.b. mag verwachten. Is dit het geval dan wordt hiermee bij de hoogte van de afschrijving van de afval- stoffenheffing, de rioolrechten en de hondebelasting rekening gehouden. Dit wordt betrokkene meegedeeld, terwijl er tevens op zal worden gewezen, dat aanvullende afschrijving van de gemeente kan worden verkregen, wanneer het verzoek om afschrijving van de o.g.b. wordt afgewezen of slechts gedeeltelijk wordt ingewilligd. Wij verwachten dat aan het meer afschrijven van belasting niet geringe financiële konsekwenties zijn verbonden. Uiteraard zullen deze konsekwenties eerst met enige mate van zuiverheid kunnen worden geraamd, nadat een jaar ervaring is opgedaan. Toch achten wij het noodzakelijk een indikatie te geven van wat dit vermoedelijk zal gaan kosten. Wij zijn hiervoor ervan uitgegaan, dat evenveel belastingschuldigen voor afschrijving in aanmerking zullen komen als er aan gezinnen en alleenstaanden over 1983 een éénmalige uitkering kon worden toegekend, te weten naar schatting 105. - 4 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 53