De benadering van de lasten ziet er dan als volgt uit: - o.g.b. (gebruikersdeel 105 x 125,— f 13.125,— - afvalstoffenheffing gezinnen 80 X - 122,70 - 9.816,— alleenstaanden 25 x - 98,40 - 2.460,— - rioolrechten gezinnen: 80 x - 76,15 - 6.092,— alleenstaanden: 25 x - 61,15 - 1 .529,— - hondenbelasting: 20 x - 49,90 - 998,— Totaal 34.020,-- Zoals hiervoor reeds werd gesteld, is dit een globale benadering van de jaarlijkse lasten De werkelijke cijfers kunnen zowel hoger als lager zijn. Wij zijn van mening, dat deze cijfers nu nog niet in de begroting kunnen worden verwerkt. Eerst nadat enige ervaring met de afwikkeling van verzoeken om afschrijving is opgedaan, willen wij de uitkomsten daarvan in de begroting gaan verwerken Toch zullen de aan de afschrijving van belastingen verbonden lasten dit jaar moeten worden gedekt. Wij zijn van oordeel, dat alleen voor 1984 van een éénmalige dekking mag worden uitgegaan. Voor de volgende jaren moet in een strukturele dekking van die lasten worden voorzien. Naar onze mening is de enige juiste manier hiervoor een extra verhoging van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en rechten. Voorstellen daartoe kunt u tegemoet zien in dit najaar. Resumerend stellen wij u voor: a. door middel van een artikel in de Stienser Omroeper en brochures ruchtbaarheid geven aan de mogelijkheid tôt afschrijving kwijtschelding) b. voor een vlotte afhandeling van de verzoeken de bevoegdheid tôt afschrijving genoemd in artikel 17 van de Invorderingswet te delegeren aan het kollege van burgemeester en wethouders. c. Ingediende verzoeken tôt afschrijving af te handelen aan de hand van de normen, genoemd in dit voorstel. d. In principe akkoord te gaan met éénmalige dekking over 1984 en strukturele dekking d.m.v. een extra tariefsverhoging van de betreffende belastingen en rechten met ingang van het dienstjaar 1985. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J .P vd.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 54