/V Nr. 84/25A. De raad van de gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 1984; gelet op de artikel 272 en 277 van de Gemeentewet; b e s 1 u i t: vast te stellen de volgende verordening Artikel 7a Afschrijving Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tôt het verlenen van afschrijvingals bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet van 22 mei 1845, Stbl22. Artikel 7b Uitstel van betaling De gemeenteontvanger is bevoegd tôt het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845, Stbl. 22. Artikel 7c Berekening interest bij uitstel van betaling Voor de berekening van de interest als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845, Stbl. 22, vinden de krachtens het tweede lid van dat artikel gegeven richtlijnen inzake rijksbelastingen overeenkomstige toepassing Artikel II Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin de Koninklijke goedkeuring is verleend. Op24 FEB. 198** in 5-voud de Koninklijke goedkeuring te bevorderen. VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING □P DE HEFFING VAN RIOOLRECHTEN Artikel I Na artikel 7 worden de volgende artikelen ingevoegd: van de raad van de gemeente Lei op~23-^ebruâ"ri 1984. de secretaris, d Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Le&uwacderadeel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 55