Nr. 84/ 25B. De raad van de gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 1984; gelet op artikel 62 van de Afvalstoffenwet en de artikelen 272 en 277 van de Gemeentewet b e s 1 u i t vast te stellen de volgende verordening: VERDRDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING DP DE ÏÏËFFING EN DE INVORDERING VAN DE AFVALSTDFFENHEFFTnG EN DE REINIGINGSRECHTEN. Artikel I Na artikel 15 worden de volgende artikelen ingevoegd: Artikel 15a Afschrijving Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tôt het verlenen van afschrijving, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet van 22 mei 1845, Stbl. 22. Artikel 15b Uitstel van betaling De gemeenteontvanger is bevoegd tôt het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845, Stbl. 22. Artikel 15c Berekening interest bij uitstel van betaling Voor de berekening van de interest, als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845, Stbl. 22, vinden de krachtens het tweede lid van dat artikel gegeven regelen inzake rijksbelastingen overeenkomstige toepassing. Artikel II Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin de Koninklijke goedkeuring is verleend. Op 21* FEB. 198^ ln 5-voud Koninklijke goedkeuring te Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Le&uw^rderadeel --00 -i 1984. verzonden aan Gedeputeerde bevorderen Boschma) Staten met het verzoek 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 57