Agendapunt 13. Voorstelnr. 04/ 26. OnderwerpStiens, 15 februari 1904. benoeming leden beheers- commissie Skilhiem. Aan de gemeenteraad □p 26 januari j.l. besloot uw raad onder nummer 04/7 tôt vaststelling van een nieuwe verordening, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de commissie voor het beheer en de exploitatie van het verzorgings- tehuis "Skilhiem" te Stiens. Ingevolge artikel 2 van deze verordening zal de beheerscommissie voortaan bestaan uit 7 leden, t.w.: a. één lid, benoemd uit en door ons kollege; b. twee leden, benoemd uit en door de gemeenteraad; c. vier leden benoemd uit de meerderjarige inwoners der gemeente, te benoemen door de gemeenteraad. Als lid van ons kollege heeft momenteel de burgemeester zitting in de commissie In de oude samenstelling hadden zitting als leden benoemd uit en door uw raad mevrouw Visser en de heer S. Jansma. Laatstgenoemde had uitsluitend zitting in het algemeen bestuurMevrouw Visser maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Voorts hebben momenteel zitting in het dagelijks bestuur mevrouw Hemrica en de heren W. Visser en P. Kingma. De heer Visser heeft echter per 1 februari j.l. bedankt. Het dagelijks bestuur dat momenteel de taak van de nieuw te benoemen commissie waarneemt heeft ons bij brief van 6 februari j.l. verzocht er aan mee te werken dat nog deze maand wordt overgegaan tôt benoeming van de twee leden uit en door uw raad Genoemd bestuur stelt zich voor om daarnaast zowel de bewonerscommissie als de overlegcommissie te verzoeken om tenminste één kandidaat voor te dragen van de leden bedoeld onder punt c. Qp die manier kan enigszins worden ingespeeld op de te verwachten ontwikkelingen in de nieuwe wet op de bejaardenoorden De beide overige commissieleden zullen door ons kollege worden voorgedragen Naar onze mening is er geen bezwaar tegen het verzoek van het interimbestuur in te willigen. Wij stellen u daarom voor tôt de benoeming van twee leden uit en door uw raad te besluiten. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 59