Voorstelnr. 84/ 27. □nderwerp Stiens, 14 februari 1984, Krediet voor aanleg riolering en bijkomende werken aan de Hege Hearewei te Stiens. Aan de gemeenteraad Door de aanleg van riolering in de Hege Hearewei te Stiens is het mogelijk de woningen genummerd 9 t/m 27 op deze riolering aan te sluiten. Hiertoe zal aan de achterzijde van deze woningen een hulpriool worden aangelegd, dat vervolgens op het riool in de Hege Hearewei zal worden aangesloten. Na het aanbrengen van het hulpriool zal in plaats van de bestaande verharding een pad van grintasfaltbeton worden aangelegd. Dit pad zal door de gemeente worden onderhouden, waartoe de gemeente op deze grond een erfdienstbaarheid zal vestigen. Deze erfdienstbaarheid houdt in het leggen, onderhouden en/of vernieuwen van een riolering. zulks op kosten van de betrokken bewoners. Voorts is overeengekomen dat de bewoners het onderhoud van het aan te leggen pad zullen opdragen aan de gemeente. De kosten voor de aanleg van de riolering en het pad worden geraamd op f 60.000,--. Van de eigenaren van de tien aan te sluiten woningen wordt als bijdrage in de kosten en als afkoopsom voor het onderhoud 5.000,-- ontvangen. Bij afschnjving in 25 jaar en een jaarlijkse rente van 9% bedragen de jaarlijkse lasten van de overblijvende 55.000,-- op annuiteitsbasis f 5.600,--. Het jaarlijks onderhoud van de riolering en het pad bedraagt naar raming 35U, Als dekking wordt per aangesloten woning voorlopig een bedrag van f ^;000'"" geraamd uit de verfijningsuitkering voor rioleringen. Dit bedrag wordt na 1984 definitief vastgesteld aan de hand van het over 1984 vastgestelde bouw indexcijfer en de dan bekende rente over 1984. Als inkomst wordt derhalve een bedrag van f 10.000,-- ter begroting gebracht. Wii stellen u voor ten behoeve van bovengenoemde aanleg een krediet van 60.000,— beschikbaar te stellen en te besluiten tôt het aangaan van de hiervoor vermelde overeenkomsten betreffende het vestigen van een erfdienstbaarheid en onderhoud van het aan te leggen pad. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma Agendapunt 14.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 61