Nr. 84/27 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 1984, nr. 84/27 b e s luit: I. tôt het beschikbaar stellen van een krediet van f 60.000,voor de aanleg van riolering en een verharding achter de woningen Hege Hearewei 9 t/m 27 te Stiens II. tôt de vestiging van een erfdienstbaarheid tôt het leggen, onderhouden en/of vernieuwen van een riolering in de achtererven van de onder I bedoelde per- celen, volgens de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven tracé en met de bepaling dat de met de vestiging van deze erfdienstbaarheid ge- moeide kosten voor rekening komen van de eigenaars van eerder genoemde woningen. Aldus besloten door de raad der gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergade- rirrg--van 23 fébruari 1984 de secreït^ari/s e vooréitter, H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 62