Agendapunt: 15. Voorstelnr.:84/28. Onderwerp: Stiens, 14 februari 1984 Ontwerp-raadsvoorstel tôt aanleg van de verbindingsweg Juckemaleane- Lege Hearewei te Stiens Aan: de gemeenteraad. Binnenkort zal een aanvang gemaakt moeten worden met rioolkonstruktie- werkzaamheden in de Lege Hearewei te Stiens. In principe is de subsidie- toezegging gedaan voor dit omvangrijke en kostbare werk. Wanneer het huidige gebruik van de Lege Hearewei in de toekomst gehandhaafd blijft zal er een daaraan aangepaste fundering voor deze weg gemaakt moe ten worden. Indertijd is op de plankaart van het bestemmingsplan "Stiens-dorp" het tracé van een nieuw aan te leggen verbinding tussen het industrieterrein en de Brédyk opgenomen Omtrent de realisering van de weg is sprake geweest van een gefaseerde uitvoering. Het eerste gedeelte is aangelegd onder meer t.b.v. de bouw van het "Skilhiem" maar 00k voor de gedeeltelijke ontsluiting van "It Skil". Met de aanleg van het resterende gedeelte van de Juckemaleane is een koppe- ling gemaakt met de realisering van het toekomstige woongebied Stiens- noordoost Wij worden evenwel thans voor de keuze geplaatst om ôfwel de Lege Hearewei te voorzien van een aan het huidige gebruik aangepaste fundering ôfwel de huidige konstruktie te handhaven waarbij in het laatste geval thans reeds besloten dient te worden tôt aanleg van het resterende gedeelte van de Juckemaleane Binnen ons collège bestaat geen overeenstemming over het nut van aanleg van dit resterende gedeelte. Alvorens het meerderheids- en minderheidsstandpunt weer te geven kan in zijn algemeenheid over de verkeersstruktuur het volgende gezegd worden. Binnen Stiens is in de diverse plannen (Struktuurschetsbestemmingsplannen en Verkeersplan) de verkeersstruktuur gericht op het inbouwen van een funk- tionele onderverdeling Als basis hiervoor geldt een verdeling naar stroom- en erffunktie. Bij de eerste is de geleiding van grote hoeveelheden verkeer primair. Bij de tweede gaat het om de ontsluiting en bediening van percelen en ge- bouwen. Daartussen liggen nog andere mogelijkheden, waarvan o.a. die van buurtverzamel-buurt- en woonstraten op Stiens van toepassing zijn. In het bestemmingsplan Stiens-dorp is hieraan gestalte gegeven door met name in het noordelijk gebied een bepaalde struktuur op te nemen op basis waarvan tôt een verdere verfijning van het gewenste stratenpatroon gekomen kan worden, waarmee derhalve het vorengenoemde beleid nader gekonkretiseerd wordt. Door marginale veranderingen in de vormgeving van het tracé en aansluitingen zal de exacte vorm eerst in het bestemmingsplan Stiens-It Skil II op de daar- bijbehorende kaart gelegaliseerd worden. - 2 - r

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 65