Konkreet gaat het thans om de verlenging van de reeds voor een bepaald gedeelte aangelegde Juckemaleane in oostelijke richting waarbij een aan- sluiting op de Lege Hearewei gekregen wordt. De meerderheid van ons col lège is daarover het volgende van mening. Een aantal problemen noopt tôt een spoedige aanleg van dit laatste stuk Juckemaleane. Deze problemen kunnen onderscheiden worden naar enerzijds het zware verkeer van en naar het industrieterrein en autobussen en anderzijds naar een nadere ontsluiting van het bestemmingsplangebied van It Skil II In het Verkeersplan Stiens is de wenselijkheid onderkend van het doortrek- ken van de Juckemaleane. Door de ongewenste verkeersrelaties via Petter- husterdyk, Lutskedyk en ook Pyter Jurjensstrjittewelke het gevolg zijn van de ligging van het industrieterrein, is de voorkeur uitgesproken de ontsluiting van het industrieterrein via zo rechtstreeks mogelijke verbin- dingen naar het bovenlokale wegennet (Brédyk) te laten plaatsvinden Door de verlenging van de Juckemaleane thans uit te voeren wordt een einde gemaakt aan de overlast welke door het zware verkeer van en naar het in dustrieterrein wordt veroorzaakt. Binnen de aanpassing van het Verkeersplan is de Werkgroep welke zich daarmee bezighoudt met betrekking tôt deze aangelegenheid tôt het advies gekomen om, naast verduidelijking van de noordelijke route en het aangeven van een zuide lijke route, de verlengde Juckemaleane zo spoedig mogelijk aan te leggen. De Kommissie Openbare Werken, Verkeerszaken en Milieuhygiëne is in meerder heid voor bundeling van het vrachtverkeer via de Juckemaleane. De kommissie heeft het wenselijk geoordeeld om op korte termijn te bepalen of middelen voor de verlenging van de Juckemaleane beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor wat betreft het openbaar vervoer is de overlast onderkend welke door de bewoners van de Lege Hearewei wordt ondervonden van de grote aantallen bussen die daar langs rijden. Binnen het Verkeersplan is een struktuur gevonden waarbij de lijnvoering via de verlengde Juckemaleane zal geschieden. Naar aanleiding van de busproblematiek is binnen de uitgangspunten van het Verkeersplan een oplossing gevonden welke een splitsing van lijnen tôt ge volg heeft. Gelet op de bestaande infrastruktuur en de verdere ontwikkelings mogelijkheden van Stiensis de wenselijkheid uitgesproken de bus uit het noorden onder meer via de verlengde Juckemaleane te laten rijden; hierdoor wordt èn de overlast van de betrokken bewoners van de Lege Hearewei wegge- nomen èn de bediening voor het bejaardencentrum "Skilhiem" gehandhaafd. Tenslotte pleit voor de noodzaak van het nu verlengen van de Juckemaleane de verdere realisering van het plangebied van It Skil II. Binnen dit plan is gekozen voor de afwikkeling van het bestemmingsverkeer via de Juckemaleane. De weliswaar nog geringe opleving van de woningbouw maakt het noodzakelijk adequaat daarop in te spelen door zo spoedig moge lijk over te gaan tôt het verder bouwrijp maken van het plangebied waarvan het realiseren van de voorgestelde infrastruktuur een wezenlijk deel uit maakt Eerder is al gezegd dat het definitieve tracé in het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Stiens It Skil II gelegaliseerd zal worden. Daar het voor gestelde tracé niet geheel binnen het geldende bestemmingsplan Stiens-dorp gerealiseerd kan worden en door uw raad voor het totale plangebied een voorbereidingsbesluit genomen is, kan de verlenging van de Juckemaleane via de artikel 19-procedure als bedoeld in de wet op de ruimtelijke ordening geschieden

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 66