De ten laste van de algemene dienst komende Juckemaleane worden geraamd op 284.000, omzetbelasting aanlegkosten van de verlengde inclusief direktiekosten en Samenvattend stelt de meerderheid u voor te besluiten tôt aanleg van de verlengde Juckemaleane. De minderheid in ons kollege komt tôt een ander standpunt. IStedebouwkundig. In 1973 werd het bestemmingsplan Stiens-dorp ter visie gelegd Dit leverde een zeer groot aantal bezwaarschriften op. De bezwaren waren toen oaook gericht op de weg die de Brédyk en de Lege Hearewei met elkaar moest verbinden. (De latere Juckemaleane). Het bestemmingsplan schreef, en het staat er nog steeds, op pagina 12 moet het externe verkeer van het industrieterrein zo goed mogelijk buiten het woongebied en het centrum worden geleid" en "Het stratenpatroon kan zodanig worden opgebouwd dat het verkeer dat er niet moet zijn, geweerd wordt". Ook het latere verkeersplan hanteert dat uitgangspuntDaar wordt gesteld dat vanuit de verschillende delen van het dorp een directe korte verbinding naar de Brédyk moet zijn. Voorkomen wordt daardoor dat verkeer van de ene wijk met een bestemming buiten het dorp eerst een ander deel van het dorp doorkruist. De ontsluiting van It Skil in de richting van het dorpscentrum geeft geen enkel probleem met de huidige wegen n.l. de Nije Poarte en de Hege Hearewei. Eventueel is een aansluiting op de Lege Hearewei ook nog mogelijk. Een later te ontwikkelen Stiens N.O. maak het ook niet nodig deze dwarsverbin- ding aan te leggen, want die wijk heeft de kortste weg naar het dorp langs de bestaande Lege Hearewei. Bovendien is in de planontwikkeling van Stiens N.O. ook nog voorzien in een aansluiting op de Griene Leane Zowel It Skil als Stiens N.O. zijn langs respektievelijk Juckemaleane en Lege Hearewei ook rechtstreeks aangesloten op de Brédyk. Blijft over het industrieterrein. Het bestaande en de verdere uitbreiding ervan zijn aangesloten op de Lege Hearewei. In het bestemmingsplan industrie terrein werd bovendien voorzien in een noordelijker gelegen ontsluiting dan het huidige Noarderfjildwaardoor opnieuw de Lege Hearwei vanaf de Brédyk bij Gerbens als de weg naar en van het industrieterrein werd aangegeven. IIVerkeerskundig De verlening van de Juckemaleane is verkeerskundig gezien een slechte op- lossingDe weg vormt een barrière tussen It Skil en het dorp. Aile voorzieningen voor de toekomstige bewoners van It Skil liggen aan de overzijdewinkels, scholen en sportvoorzieningen zijn niet anders te be- reiken dan door de weg over te steken. Daarbij gaat het niet om de situatie nu te beoordelen maar te zien naar de toekomst wanneer It Skil is volge- bouwdmogelijk Stiens N.O. ook en er hopelijk zoveel ontwikkelingen op het industrieterrein zijn ontstaan waardoor ook de rest ervan benut is en er gesproken kan worden van veel bedrijvigheid Als dan ook nog de bussen van de verlengde Juckemaleane gebruik moeten maken kan gesproken worden van een hoogst ongewenste situatie. Op andere vergelijkbare plaatsen in het dorp: WythûsterweiGysbert Japicx- strjitte, Felixwei worden juist maatregelen door het verkeersplan voorgesteld. Het bezwaar van de minderheid tegen deze weg was al in 1973 het doorgaande karakter ervan en het gemak waarmee het industrieverkeer ervan gebruik zou maken

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 67