- 4 - Toen dat gesteld werd bij de zitting van de Raad van State werd van de kant van de gemeente gesteld dat de weg daarvoor niet bedoeld was, want er was (en dat is er nog steeds) een goede door de A.N.W.B. goed aange- geven route voor het industrieverkeer om het dorp tôt de afslag bij Gerbens Bovendien was de weg in de plannen inmiddels ook al twee meter smaller gemaakt Bevreemdend is nu dan ook dat nu juist het industrieverkeer wordt opge- voerd als gebruiker van deze weg. Er wordt zelfs gesproken van het kon- centreren van het industrieverkeer. Merkwaardig is waarom niet allang de in het verkeersplan voorgestelde afsluiting van de overweg in de Truerderdyk (voor vrachtverkeer) is voorgesteld door de verkeersplan- kommissie. Deze maatregel is een veel goedkopere (kosten van twee borden) om het zgn. "dwalen" van vrachtverkeer door het dorp en overlast voor de bewoners van de Pyter Jurjensstrjitte te voorkomen, dan de aanleg van de verlengde Juckemaleane De toegang tôt het dorp van het openbaar vervoer van de bussen lijn 72 en 54 langs de Lege Hearewei is aantrekkelijker dan langs de verlengde Juckemaleane De haltes op de Lege Hearewei hoeven dan ook niet opgeheven te worden. Overigens geeft het geen problemen om de bussen naar en uit het noorden via Nije Poarte en Juckemaleane het dorp te laten verlaten resp. binnenkomen. III. Financieel De aanleg van de verlengde Juckemaleane kost f 376.200,exclomzetbelasting en direktiekosten Dit bedrag wordt voor 40% opgebracht door de kopers van grond in It Skil de rest dient door aile burgers opgebracht te worden. Dit is de in het meerderheidsvoorstel genoemde f 284.000, Zoals al onder het le punt is aangegeven heeft deze weg nauwelijks betekenis voor It Skil - waarschijnlijk alleen een negatieve - zodat het eigenlijk niet juist is om de weg voor zo'n groot deel op de grondprijzen te laten drukken Zoals bovenstaand reeds gezegd verdient het aanbeveling om in plaats van de verlengde Juckemaleane gebruik te maken van de bestaande Lege Hearewei. Het hele kollege is van mening dat die weg een betere fundering (zoals ook Uniawei en Langebuorren zijn uitgevoerd) moet hebben om het huidige verkeer te dragen, met name waneer de verlengde Juckemaleane niet zou worden aangelegd. De financiële afweging die dan ook gemaakt moet worden is die tussen aanleg van de verlengde Juckemaleane met fietspad en de funderingsverbetering en asfaltering van de Lege Hearewei. Dit laatste kost globaal f 243.000,-- inclusief direktiekosten en omzetbe lasting en dient in kombinatle met de rioleringsverbetering uitgevoerd te worden De balans slaat op het hoofdstuk financiën dan ook duidelijk door naar het voorstel van de minderheid. IV. Samenvattend stelt de minderheid u voor nu te besluiten tôt verbetering van de Lege Hearewei op dezelfde manier als Langebuorren en Uniawei en af te zien van aanleg van de verlengde Juckemaleane. Burgemeester en wethouders van de secretaris, Leeuwarderadeel de burgemeester, J.P.v.d.KOOI HB0SCHMA

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 68