Agendapunt 16 Voorstelnr. 84/29 Onderwerp: Stiens, 16 februari 1984. vacatures diverse kommissies A an de gemeenteraad Bij brief van 9 januari j.l. aan de raadsfrakties hebben wij melding gemaakt van de vacatures in de verschillende kommissies die ontstaan zijn door het vertrek van de heer H. Beuker. Wij verzochten daarbij u te beraden over de invulling van deze vacatures, waarbij wij te kennen gaven dat het naar onze mening niet behoeft te worden uitgesloten een onderlinge ruiling van funkties in overweging te nemen. Voor de goede orde geven wij hieronder nog een opsomming van de vacatures lid kommissie van Beroep en AROB lid Sportkommissie lid kommissie Georganiseerd Overleg lid kommissie Algemene Zaken en Financiën plv.lid kommissie O.W. en V. en R.O. plv.lid Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Frigas plaatsvervangend lid aandeelhoudersvergadering Waterleiding Friesland. Wij stellen u voor in de ontstane vacatures te voorzien. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 69